Regulamin serwisu MapTipTop WSTĘP 1. Serwis internetowy MapTipTop prowadzony jest przez spółkę STERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod 53-238 przy ul. Ostrowskiego 13, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000341522 zwaną dalej „Właścicielem”. 2. Regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.MapTipTop.com zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania aplikacji MapTipTop na telefony komórkowe oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. II. DEFINICJE Portal – system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy społecznościowej włączonej do sieci Internet pod adresem www.MapTipTop.com, w postaci systemu stron dostępnych przez „jedne drzwi”, pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela i/lub jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych / oferowanych przez Właściciela przez Portal, a w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. MapTipTop- oprogramowanie stworzone i udostępniane Użytkownikowi Portalu, przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego, służące do korzystania z systemu za pomocą którego, korzystając z pakietowej transmisji danych GPRS, Użytkownik może odtworzyć artykuł, zdjęcia, filmy, dźwięki, które będą opublikowane w Portalu. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część. Właściciel – właściciel firma Stermedia sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000341522 Administrator – osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Portalu, działające z upoważnienia Właściciela. Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub Usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią Usług będących produkcją Portalu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i Regulaminów. Gość – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji. Użytkownik – każdy podmiot - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie, odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający, zarejestrowany, posiadający swój Nick, Hasło i własne Konto w Portalu, pod warunkiem uzyskania pełnoletniości przez osobę korzystającą z Portalu. Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nicku i Hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu; obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu. Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana (przyjęta podczas rejestracji Konta w Portalu). Wolny Dostęp – dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną oraz swobodny dostęp komunikacyjny. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.: 1. usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych (patrz dalej cz. IV. pkt. 1), 2. usługi komunikacji internetowej, 3. udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości 4. usługi wyszukiwania. Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych. Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Portalu). Usługi komunikacji internetowej – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych. Usługi wyszukiwania realizowane z wykorzystaniem mechanizmów własnych, jak i Partnera. Społeczność internetowa – grupa stałych Użytkowników Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu. Wtórne wykorzystanie – publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem. III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal powstał w celu tworzenia informacji przez Użytkowników poprzez wykorzystanie Internetu lub telefonu komórkowego przy wykorzystaniu aplikacji MapTipTop. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać stworzenie społeczności internetowej, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami. 2. Zawartość Portalu jest chroniona prawem autorskim. Jej treść nie może być dowolnie kopiowana i modyfikowana przez Gości lub Użytkowników. 3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory. 4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela. 5. Portal jest dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego. Użytkownicy wprowadzający swoje teksty do Portalu wykorzystując sieć Internet lub aplikację MapTipTop nie stają się współtwórcami Baz Danych. 6. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. 7. Korzystanie z komercyjnych stron Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych. IV. ZAKRES USŁUG I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 1. Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje, bazy danych i narzędzia teleinformatyczne: a. w zakresie informacji ogólnodostępnej możliwość przeglądania Portalu, b. w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych przez Użytkowników treści. c. publikowanie ocen pod zawartością informacyjną Portalu. 2. Dla Użytkowników w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie: a. publikowanie zdjęć i treści zamieszczanych samodzielnie przez Użytkowników b. publikowanie informacji, zdjęć, filmów, dźwięków poprzez wykorzystanie aplikacji webowej MapTipTop. 3. O innych usługach dodatkowych Goście i Użytkownicy będą powiadamiani w miarę ich wprowadzania. 4. Portal publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku Gość lub Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek. 5. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu lub aplikacji MapTipTop (gwarancja, rękojmi, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest dany Użytkownik lub inny podmiot). 6. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności partnerów Portalu, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności. 7. Właściciel / Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów. 8. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Portalem lub, do których prowadzą linki ze stron Portalu. V. PORTAL - TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu oraz do aplikacji MapTipTop wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. 3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu lub aplikacji MapTipTop dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał. 4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z Gościem albo Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa i / lub Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z Regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Portalu. 2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług świadczonych Użytkownikom przez Portal podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który został podany w rejestracji. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Nick, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji. 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy. VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 1. Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem – są udostępniane na stronach Portalu. 2. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności: a. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych b. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, c. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym, e. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Partnerów, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika, co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, dźwiękowych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości lub Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych zasad korzystania z Portalu, zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego, dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych: a. kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Platformy, b. rozpowszechnianie treści publikowanych na stronach Portalu c. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części. 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Portal. 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 6. Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych zasad korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Platformy bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów), których utwory lub bazy danych - na podstawie umów z Właścicielem do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres: [email protected] 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Platformy służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponoszą Goście i Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Platformy. 8. Niniejsze zasady korzystania z Portalu nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu. 9. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu. IX. REJESTRACJA 1. Platforma została zaprojektowana na 2 poziomach o różnych stopniach dostępu: a. I poziom Informacji Ogólnodostępnej – dostępny dla Gości, b. II poziom Wolnego Dostępu - dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników. 2. Podstawą korzystania ze stron systemu jako Użytkownik jest bezpłatna rejestracja w systemie, która nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Dostęp do Usług Portalu na Poziomie II mają tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy aby skorzystać z Usług Platformy muszą każdorazowo zalogować się. 3. Korzystanie z Informacji Ogólnodostępnej na Poziomie I jest swobodne, dobrowolne, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania. Są one dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Portal (Gości, zgodnie z zakresem określonym w części IV. pkt. 1 niniejszego Regulaminu. 4. Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej w systemie stron Portalu oraz publikowanie materiałów własnych, zamieszczanie zdjęć i innych materiałów wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika. 5. W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić formularz rejestracyjny. 6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz Użytkownik równocześnie: a. uzyskuje dostęp do II poziomu systemu na zasadach określonych w Regulaminie, b. zapewnia o zapoznaniu się z Regulaminem, c. zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną i prawne upoważnienie do dokonania rejestracji, d. zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Portal w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o ochronie baz danych. 7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje Nick swój adres e-mail i Hasło. Nick oraz hasło Użytkownika (podane w formularzu rejestracyjnym) są potrzebne do czynnego korzystania ze stron systemu Portalu. 8. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony tych danych przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika. 9. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie uzyskania Konta oraz link aktywujący konto. Użycie linku kończy proces rejestracyjny. 10. Właściciel nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. 11. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu. 12. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w terminie 14 dni. 13. W przypadku podania fałszywych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług i wycofania Użytkownika z Portalu. 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika. 15. W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora. 16. Właściciel / Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny. 17. Umowa o korzystanie z Portalu jest zawierana na czas nieokreślony. 18. Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. 19. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail). 20. Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Portalu zostaje zablokowany, a zapisane w systemie informacje Użytkownika skasowane. 21. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika - Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez dostęp, treści przekazywane lub w niedozwolony sposób wykorzystywanie informacji, do których korzystający uzyskał dostęp przez Portal, naruszenia przepisów karnych, karnoskarbowych, w tym przepisów szczególnych; zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych lub baz danych bądź o świadczenia usług drogą elektroniczną, lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela. X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 1. Użytkownik ma prawo: a. wglądu do swoich danych w Bazach Danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z bazy danych Platformy poprzez: - stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego Nicku i hasła, - przesłaniu maila na adres e-mail: [email protected] , pod warunkiem, że adres e-mail jest tożsamy z podanym podczas Rejestracji, - wysłanie listu poleconego na adres: Stermedia sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 13 53-238 Wrocław b. dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak, aby znane było tylko Użytkownikowi, c. wyrejestrowania się z Portalu w każdym momencie. 2. Użytkownik ma obowiązek: a. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, b. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą, c. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet, d. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora, e. ochrony przed innymi osobami, Nicku oraz hasła dostępu, f. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Portalu w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich, g. zawiadomić niezwłocznie Właściciela / Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu lub treściach naruszających postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, h. dostarczyć Właścicielowi / Administratorowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel / Administrator przystępuje do usuwania stwierdzonych wad. 3. Użytkownikowi nie wolno: a. wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami, b. wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Portalu w zakresie przekazywanych danych, c. zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania, d. udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim, e. publikować na Portalu informacji, które: - naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych, - naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób, - zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, - zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, - są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne. XI. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MapTipTop NA TELEFONY KOMÓRKOWE 1. Użytkownik korzystając z pakietowej transmisji danych lub innych możliwości przesyłowych może - korzystając z MapTipTop – przeglądać i odsłuchiwać artykuły, zdjęcia, filmy, dźwięki, które będą opublikowane w Portalu dla jego wyłącznego użytku. 2. Użytkownik przesyłając materiał przy wykorzystaniu aplikacji MapTipTop udziela tym samym, za ustalonym w oddzielnych umowach i regulaminach wynagrodzeniem, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencji na publikację wiadomości, zdjęć, filmów, dźwięków w aplikacjach na telefony komórkowe i Portalach internetowych oraz dziennikach należących Stermedia sp. z o.o.. 3. Użytkownik upoważnia Właściciela do oznaczania nadesłanych przez Użytkownika materiałów podanymi przez Użytkownika danymi. 4. Każdorazowo przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film przy wykorzystaniu aplikacji MapTipTop Użytkownik oświadcza, że: a. akceptuje i wyraża zgodę na treść obowiązującego Regulaminu, b. ma pełne prawo do dysponowania Materiałem oraz przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem udzielenia licencji, o której mowa w pkt. 3, c. wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych, d. posiada zgodę osób widniejących w materiale na rozpowszechnianie ich wizerunku. 5. Użytkownik przesyłając do Portalu wiadomość, zdjęcie, dźwięk lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 6. W celu korzystania z aplikacji MapTipTop Użytkownik powinien: a. pobrać aplikację na telefon komórkowy wprost z serwera (połączenie może być płatne, zgodnie ze stawkami operatora): www.MapTipTop.vom b. Aplikację na telefony iPhone iOS ver 7.0 i wyższym można również pobrać z serwisu AppStore (Apple) . c. Aplikację na telefony z systemem Android ver 4.0 i wyższym można również pobrać z serwisu GooglePlay Koszty połączenia zgodne ze stawkami operatora. 7. Pobierając, instalując i korzystając z aplikacji MapTipTop Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu. 8. Aplikacja MapTipTop jest udostępniania Użytkownikom bezpłatnie. Aplikacja MapTipTop PRO jest udostępniania Użytkownikom odpłatnie zgodnie z cennikiem umieszczonym na Portalu. 9. Korzystanie z aplikacji MapTipTop jest odpłatne - zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego (przy korzystaniu z pakietowej transmisji danych GPRS) lub nieodpłatne (przy wykorzystaniu z dostępu do Internetu Wi-Fi) oraz cennikiem zamieszczonym na Portalu. 10. Treści przesłane do Portalu za pośrednictwem aplikacji MapTipTop są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 11. Stermedia sp. z o.o. nie odpowiadają za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na stronach Portalu informacji, instrukcji lub udostępnianych oprogramowań. 12. Treści przesłane do Portalu za pośrednictwem aplikacji MapTipTop są wykorzystywane w redakcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 13. Dostawcą usługi SMS jest DialCom24 Sp. z o.o 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 Do firmy tej należy platforma płatności SMS Premium: przelewy24.pl 14.W SMS-ie użytkownik nie podaje żadnych danych osobowych, a identyfikacja klientów Serwisu będzie dokonywana jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego wysłano SMS 15.Płatności za dostęp do aplikacji MapTipTop Pro zrealizowane za pomocą SMS Premium, nie podlegają zwrotowi. 16. W przypadku płatności za pomocą SMS koszt doliczony jest do rachunku otrzymywanego od operatora GSM 17. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt. 18. Klient przed zakupem, aplikacji MapTipTop Pro oraz treści odtwarzanie artykuł, zdjęcia, filmy, dźwięki, które będą opublikowane w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje wersję lub format w jakim jest ona stworzona lub zapisana. XII. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA 1. Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w ich problemach, w takim zakresie, w jakim system Portalu na to pozwala. 2. Właściciel / Administrator ma prawo: a. czytać, blokować i usuwać wszelkie informacje, wypowiedzi, komunikaty niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Gości i Użytkowników lub innych osób, b. blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet, c. zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika - Gościa do Platformy bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa, d. rozwiązać umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie Użytkownika naruszającego prawo, dobre obyczaje lub Regulamin lub poprzez usunięcie z systemu Użytkownika, który przez okres 6 miesięcy z niego nie korzystał (usunięcie w tym trybie nie wymaga powiadomienia Użytkownika), e. dokonywać zmian warunków użytkowania Platformy, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności Platformy oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu. 3. Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Portalu, a w szczególności: a. zmian wyglądu stron Portalu, b. zmian funkcji stron Portalu, c. zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia, 4. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela Portalu lub Administratorów Portalu może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. 5. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Portalu. 6. Użytkownik przyjmując do wiadomości niniejszy Regulamin przyznaje Właścicielowi / Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych przez Użytkownika w Portalu w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Portalu, zgodnie z tym Regulaminem lub właściwymi Regulaminami dla Usług – witryn, stron Portalu. XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA 1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość. 2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy Portalu. 4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Portalu, nie narusza postanowień umowy. Właściciel / Administrator nie odpowiada za treści opublikowane na stronach dostępnych przez Portal lub pod adresami znajdującymi się na stronach Portalu. 5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za: a. treści opublikowane przez Użytkowników, b. sposób, w jaki Goście i Użytkownicy korzystają z Platformy i skutki podjętych przez Gości i Użytkowników działań, c. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych, d. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników, e. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela / Administratora. 6. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody: a. wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności, b. powstałe w wyniku braku dostępu do Portalu lub utraty informacji, treści, również wprowadzanych przez Użytkowników, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu lub ingerencji osób trzecich, c. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Portalu, d. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika. 7. Umieszczone na Platformie informacje, oprogramowania, oferowane produkty i usługi, mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel nie odpowiada; poza przypadkami, które są regulowane przez odrębne umowy o świadczenie usług oferowanych na stronach Portalu. 8. Właściciel / Administrator nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na stronach Portalu informacji, instrukcji lub udostępnianych oprogramowań. 9. Na Platformie mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez firmy inne niż Właściciel / Administrator. Ze względu na brak możliwości wpływu na zawartość lub też sposób korzystania z tych witryn, Właściciel / Administrator nie może być i nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób ich wykorzystywania. 10. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych poprzez Portal; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach. XIV. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA 1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora. 2. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela / Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim. 3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Gości i Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu. 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby system teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 6. Jeżeli Właściciel otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 7. Jeżeli Właściciel uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 8. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości / Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną: a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Nick), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. 9. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 10. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 11. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 11 powyżej. XV. OCHRONA PRYWATNOŚCI 1. Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy: a. Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, b. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, c. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, d. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą. 2. Zgoda, o której mowa, w pkt. 1 ppkt. 1 , może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. 3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w pkt. 1 ppkt. 1 jest niemożliwe, Właściciel może przetwarzać dane bez zgody tej osoby - Gościa, Użytkownika, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe. 4. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem. 5. Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (nie będące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych Usług. 6. Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań. XVI. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO 1. Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich. 2. W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i inne materiały. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego. 3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. 4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot. 5. Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania. 6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu. 7. Prawo do znaku towarowego MapTipTop przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela. 8. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom. 9. Nazwy MapTipTop, , MapTipTop, MapTipTop Pro, www.MapTipTop.com oraz znaki graficzne tych mediów są prawnie zarejestrowanymi znakami towarowymi, użytkowymi lub zdobniczymi; podobnie jak inne zamieszczone na Portalu znaki towarowe, produkty, slogany i loga związane z www.MapTipTop.com są one zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela. To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz Właściciela. 10. Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Portalu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych przedsiębiorstw. 11. Znaki towarowe, handlowe, użytkowe, zdobnicze i oznaczenia pochodzenia, a także domeny, które występują na stronach internetowych, podlegają ochronie prawnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody uprawnionego wspomnianych znaków i oznaczeń, jak również znaków i oznaczeń do nich podobnych oraz uznanych za powszechnie znane. XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Portalu a Gościem i / lub Użytkownikiem z chwilą rejestracji. 2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu. 3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) – 183 (15) kp oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby, to jest we Wrocławiu. 4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie. 5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają. 6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu